thiết kế thi công hệ thống đài phun nước, cung cấp thiết bị đài phun nước, vòi phun nước, đèn ngầm dưới nước, đèn Led âm nước, hạng mục cảnh quan sân vườn, cây cảnh, máy bơm chìm chuyên dụng,

Phê duyệt Danh mục Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ xét chọn thực hiện giai đoạn 2012-2015

Thứ bảy, 27.08.2011 15:17
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ xét chọn thực hiện giai đoạn 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Quản lý Đề tài, Dự án Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ xét chọn thực hiện giai đoạn 2012-2015 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định về quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ và quản lý tài chính của Nhà nước.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ chức, cá nhân chủ trì các Dự án, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Bùi Bá Bổng

DANH MỤC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ XÉT CHỌN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2012- 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 1678/QĐ-BNN-KHCN  ngày  27 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Dự kiến kết quả

TG thực hiện

Phương thức (xét chọn)

A.

Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

 

 

1.       

 

Sản xuât thử nghiệm giống lúa P376 tại các tỉnh ĐBSH và Bắc Trung bộ

 

Hoàn thiện quy trình nhân giống, quy trình thâm canh và mở rộng sản xuất giống lúa P376 tại các tỉnh ĐBSH và BTB.

 

- 02 quy trình kỹ thuật nhân giống và canh tác giống P376 đạt năng suất cao và ổn định (5,5 - 7,0 tấn/ha/vụ) cho các vùng thâm canh tại ĐBSH và Bắc Trung bộ.

- 1,0-1,5 tấn hạt giống siêu nguyên chủng, 50 – 60 tấn nguyên chủng, 150 – 200 tấn xác nhận.

- Mô hình canh tác, diện tích 5-10ha/mô hình, đạt năng suất 5,5 – 7,0 tấn/ha

- Đào tạo, tập huấn 150-200 nông dân về kỹ năng thâm canh giống lúa P376.

2012- 2013

Viện Cây lương thực và CTP

 

2.       

 

Sản xuất thử nghiệm giống lúa ngắn ngày P6ĐB tại các tỉnh phía Bắc

 

Hoàn thiện quy trình nhân giống, quy trình thâm canh và mở rộng sản xuất giống lúa ngắn ngày P6ĐB, phục vụ làm giống dự phòng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và né tránh thiên tai tại các tỉnh phía Bắc.

 

 

- 02 quy trình nhân giống và canh tác giống lúa mới P6ĐB, năng suất đạt 5,5- 5,7 tấn/ha trong vụ mùa.

- 1-1,5 tấn hạt SNC, 15-20 tấn NC và 120-150 tấn hạt giống xác nhận,

- Mô hình thâm canh, diện tích 5-10ha/mô hình, năng suất đạt 5,5 -5,7 tấn/ha.

- Tập huấn cho150-200 lượt cán bộ kỹ thuật và nông dân sản xuất giống lúa mới.

2012-2013

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

3.       

Sản xuất thử nghiệm 2 giống khoai lang KTB1 và KTB2 tại vùng Bắc Trung bộ

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, quy trình thâm canh và mở rộng sản xuất 2giống khoai lang  KTB1 và KTB2, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại vùng Bắc Trung bộ

 

- 04 quy trình nhân giống và thâm canh 2 giống khoai lang KTB1 và KTB2.

- 30-50 tấn dây giống khoai lang phụcv ụ cho nhân giống ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

- Mô hình thâm canh, diện tích 2-3 ha/mô hình tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

- Đào tạo và tập huấn cho 150-200 cán bộ, nông dân.

 

2012-2013

Viện Khoa học kỹ thụât NN Bắc Trung bộ

4.       

Sản xuất thử nghiệm giống nấm Ngọc châm (Hypsizy-gus marmoreus) và nấm Chân dài (clitocybe maxima) theo hướng công nghiệp

 Hoàn thiện được các quy trình công nghệ từ khâu nhân giống, nuôi trồng, bảo quản, sơ chế và mở rộng sản xuất nấm Ngọc châm và nấm Chân dài

 theo hướng công nghiệp, nhằm đa dạng hóa các loại nấm ăn cao cấp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

- 02 quy trình công nghệ nhân, nuôi và lưu giữ giống nấm Ngọc châm và nấm Chân dài đảm bảo giống không bị thoái hóa, có sức sống khỏe, cho năng suất nấm cao, chất lượng tốt.

- 1-2 tấn nấm các loại có chất lượng tốt.

-  Mô hình sản xuất nấm Ngọc châm và nấm Chân dài theo hướng công nghiệp.

- Đào tạo tập huấn cho 200 cán bộ và nông dân về kỹ thuật sản xuất, bảo quản giống nấm.

2012-2013

Viện Di truyền Nông nghiệp

5.       

Sản xuất thử nghiệm một số giống cây trồng, vật nuôi ở Quần đảo Trường Sa

 

Sản xuất thử nghiệm và mở rộng sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi thích hợp, góp phần tự túc được một phần rau xanh, thực phẩm và cải tạo cảnh quan tại một số đảo thuộc Quần đảo Trường sa.

- Mô hình thử nghiệm một số loại cây trồng (rau, một số loại cây ăn quả: dừa, xoài, mít, xương rồng Mêhicô, tre gai, tre cảnh) tại một số đảo nổi.

- Mô hình chăn nuôi bò thịt lai, nuôi lợn, nuôi vịt và trồng cỏ nuôi bò tại một số đảo.

 - Tập huấn cho 150-200 lượt bộ đội và nhân dân trên các đảo.

2012-2014

Viện KHKTNN Miền Nam

6.       

Sản xuất thử nghiệm giống cam chín sớm CS1 ở một số tỉnh phía Bắc

 

Hoàn thiện quy trình nhân giống,  quy trình thâm canh và  mở rộng diện tích trồng giống cam chính sớm CS1 ở một số tỉnh phía Bắc.

- Quy trình nhângiống cam chín sớm CS1 đạt tiêu chuẩn, sạch bệnh, giá thành hạ.

- Quy trình thâm canh cam chín sớm CS1 đạt năng suất trên 45 tấn/ha, chất lượng quả tốt, quy trình được thông qua Hội đồng cấp cơ sở;

- Mô hình thâm canh cam chín sớmCS1, quy mô 3-5 ha/mô hình, năng suất đạt trên 40 tấn/ha, chất lượng tốt.

- 150.000-200.000 cây giống CS1 sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn.

- Đào tạo, tập huấn 200-300 lượt người về kỹ thật trồng và thâm canh giống cam chín sớm CS1.

2012 - 2014

Viện Nghiên cứu Rau quả

 

7.       

Sản xuất thửnghiệm2 giống ca cao TD7,và TD9 tại các tỉnh phía Nam.

Hoàn thiện quy trình nhân giống,quy trình thâm và mở rộng diện tích sản xuất 2 giống ca cao TD7, TD9tại các tỉnh phía Nam.

- Quy trình nhân giống (ghép) đạt tỉ lệ xuất vườn từ 85% trở lên;

- Quy trình thâm canh 2 giống ca cao TD7 và TD9 đạt năng suất ≥ 2 tấn/ha/năm trong thời kỳ kinh doanh.

- Mô hình thâm canh giống mới đạt năng suất ≥ 2 tấn/ha/năm trong thời kỳ kinh doanh, quy mô mỗi mô hình từ 0,5 - 1,0 ha tại một số địa phương.

- 30.000-50.000 cây giống TD7 và TD9 đạt tiêu chuẩn.

- Đào tạo tập huấn 150-200 nông dân trồng ca cao.

2012-2014

Viện KHKTNLN Tây Nguyên

8.       

Phát triển sản xuất chế phẩm nấm xanh Ometar trừ rầy nâu hại lúa trên cơ cấu luân canh lúa- tôm tại ĐBSCL

Hoàn thiệnquy trình và mở rộng quy mô sử dụng chế phẩm Ometar phòng trừ rầy nâu hại lúa trên cơ cấu luân canh lúa - tôm có  hiệu quảcaotheo hướng sinh thái an toàn, bền vữngtại một số tỉnh  ĐBSCL

- Quy trình sản xuất nhanh chế phẩm Ometar ở quy mô nông hộ.

- Quy trình sử dụng chế phẩm Ometar phòng trừ rầy nâu hại lúa trên cơ cấu luân canh lúa - tômđảm bảo an toàn môi trường và tăng hiệu quả kinh tế từ 10% trở lên;

- 6-7 tấn chế phẩm Ometar đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

- Mô hình sử dụngchế phẩm nấm xanhOmetar phòng trừ rầy nâu hại lúa trong cơ cấu lúa -tôm, an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế tăng 10% so với đối chứng của nông dân; quy mô 3-5 ha/mô hình.

- Đào tạo tập huấn 200-250 nông dân.

2012-2013

Viện Lúa ĐBSCL

B.

Cơ điện, Công nghệ sau thu hoạch

 

 

9.       

Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị  bảo quản cam năng suất 0,5 tấn quả/giờ

 

- Hoàn thiện được công nghệ sản xuất chế phẩm tạo màng và bảo quản cam

- Xây dựng được mô hình thiết bị ứng dụng công nghệ bảo quản cam năng suất 0,5 -  tấn/giờ

- Quy trình hoàn thiện sản xuất chế phẩm tạo màng,

- Quy trình hoàn thiện bảo quản cam quy mô 0,5 tấn/giờ

- Mô hình bảo quản quả cam bằng công nghệ tạo màng được ứng dụng có hiệu quả tại các cơ sở thu mua và chế biến

- 1000 lít chế phẩm đạt các chỉ tiêu:

+Giảm tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên từ 7-8%  xuống còn 4-5%

+ Giảm tỷ lệ rụng và biến màu cuống và đài quả; Tỷ lệ rụng cuống không quá 15%, tỷ lệ biến màu không quá 20%;

+ Chế phẩm có giá thành thấp hơn 10-20% (từ 150.000 đồng xuống 120.000 đồng/1 lít).

- 200 tấn cam sau bảo quản đạt các chỉ tiêu:

+  Thời gian bảo quản: 1,5 - 2 tháng

+ Chất lượng cảm quan: Đạt 80 % so với quả trước khi bảo quản: Quả tươi, chắc, giữ được mầu sắc tự nhiên của quả. Tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên đạt 4 - 5%.

+ Chất lượng dinh dưỡng: Giữ được hương vị đặc trưng của quả cam, không có mùi/vị lạ, không bị ủng. Các chỉ tiêu dinh dưỡng như hàm lượng đường, chất rắn hòa tan, axit hữu cơ tổng số.. tương đương với quả trước khi bảo quản

 

2012-2013

 

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

C.

Chăn nuôi - Thú y

 

 

10.   

 

Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà lai giữa VCN-G15 với gà Ai Cập

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng bệnh gà lai sinh sản giữa VCN – G15 với gà Ai Cập và con lai thương phẩm.

- Xây dựng được 3 mô hình chăn nuôi gà VGA, VAG sinh sản số lượng 1000/con/mô hình, và 3 mô hình gà lai thương phẩm ¾ Ai cập ¼ VCN –G15 quy mô 1000-2000 con/mô hình

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng bệnh gà lai sinh sản giữa VCN – G15 với gà Ai Cập

 - Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng bệnh gà lai thương phẩm.

 -  3 mô hình chăn nuôi  gà bố mẹ AVGA và AAVG có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi từ 225- 230 quả. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng:

- 3 mô hình chăn nuôi gà lai thương phẩm có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi từ 215- 220 quả. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng; trứng có chất lượng tốt (tỷ lệ lòng đỏ >30%, khối lượng trứng: 46-48g, màu vỏ trứng phù hợp với thị hiếu

- Tập huấn cho kỹ thuật cho 40 người.

2012 – 2013

 

Viện Chăn nuôi

11.   

 

Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

- Hoàn thiện quy trình sản xuất thức ăn thay thế sữa (Milk replacer) giai đoạn 0-3 tháng tuổi.

- Hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh bê đực hướng sữa lấy thịt.

- Xây dựng và phát triển các mô hình chăn nuôi bò thịt từ bê đực hướng sữa hiệu quả cho vùng Đông Nam bộ

- Bước đầu hình thành tổ chức “Chăn nuôi - Giết mổ - Tiêu thụ”.

- Quy trình sản xuất thức ăn thay thế sữa.

- Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh bê đực hướng sữa lấy thịt

- 4 mô hình (2 tập trung và 2 nông hộ) nuôi bê đực hướng sữa với những phương thức chăn nuôi khác nhau tối thiểu 20-30 con/mô hình/đợt nuôi.

- Bước đầu hình thành mô hình tổ chức “Chăn nuôi – Giết mổ - Tiêu thụ”.

- Tâp huấn kỹ thuật cho 120 lượt người và hướng dẫn thực hành cho 360 lượt nông dân

2012-2013

 

Viện Khoa học KT NN miền Nam

12.   

 

Sản xuất thử nghiệm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nuôi thịt

- Hoàn thiện các công thức sản xuất thức ăn hỗn hợp cho lợn nuôi thịt giống ngoại ở các mức độ lai máu ngoại khác nhau (2 và 4 máu) dựa trên cơ sở nguồn thức ăn sẵn có.

- Áp dụng các công thức đã hoàn thiện ít nhất tại 2 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi quy mô công nghiệp.

- 02 công thức sản xuất thức ăn hỗn hợp cho lợn lai 2 máu ngoại nuôi thịt.

- 02 công thức và sản xuất thức ăn hỗn hợp cho lợn lai 4 máu ngoại nuôi thịt.

- Sản xuất được ít nhất 1000 tấn thức ăn cho lợn thịt theo các công thức trên ở quy mô công nghiệp.

 

2012- 2013

 

 

Viện Chăn nuôi

13.   

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất văc xin nhược độc đông khô đậu gà trên môi trường tế bào

Sản xuất được văc xin nhược độc đông khô đậu gà trên môi trường tế bào đạt chất lượng cao để thay thế văc xin truyền thống đang sử dụng

- Quy trình đánh giá chất lượng giống đậu gà chủng C trên môi trường tế bào.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng và kiểm nghiệm quốc gia.

- Sản xuất được 01 triệu liều văc xin đạt chất lượng bằng hoặc cao hơn văc xin đậu gà truyền thống

 

2012-2013

 

Viện Thú y

D.

Thuỷ sản

 

 

14.   

Hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus blochii  Lacepisde 1801) trong ao bằng thức ăn công nghiệp

 

Hoàn thiện và ổn định qui trình nuôi thương phẩm cá Chim vây vàngphục vụ phát triểnrộng rãi vào sản xuất.

 

 

- Xây dựng được  qui trình công nghệ sản nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (tỷ lệ sống >80%, cỡ cá thương phẩm 600 -700g/con, năng xuất 14-15 tấn/ha)

 - Sản xuất được:  15 tấn cá chim vây vàng thương phẩm

 

2012-2013

Trường Cao đẳng Thuỷ sản

E.

Thủy lợi

 

 

15.   

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng (chống thấm, mài mòn, ăn mòn) và thi công cho kết cấu bê tông công trình thuỷ công.

 

- Hoàn thiện được công nghệ sản xuất vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng (chống thấm, mài mòn, ăn mòn).

- Hoàn thiện được công nghệ thi công sử dụng vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng (chống thấm, mài mòn, ăn mòn) cho kết cấu bê tông công trình thuỷ công.

- Xây dựng được dây chuyền công nghệ sản xuất, sử dụng vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng chống thấm cho kết cấu bê tông công trình thủy công ở qui mô 10 tấn/tháng.

- Công nghệ sản xuất vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng (chống mài mòn, ăn mòn, tăng độ chống thấm cho bê tông ít nhất là 2atm).

- Công nghệ thi công và hướng dẫn sử dụng vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng (chống thấm, mài mòn, ăn mòn) cho kết cấu bê tông công trình thuỷ công phù hợp.

- Dây chuyền sản xuất (đóng bao 25kg) vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng (chống thấm, mài mòn, ăn mòn) cho kết cấu bê tông công trình thủy công xuất 5 tấn/ngày, giá cả cạnh tranh được so với sản phẩm nhập ngoại cùng tính năng.

- Áp dụng thi công chống thấm, mài mòn hoặc ăn mòn vào ít nhất 01 công trình thuỷ công.

2012-2013

 

Viện Thuỷ công, Viện KHTLVN

 

 

16.   

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo máy bơm chìm động cơ điện chìm (trục đứng và trục ngang) cỡ nhỏ (công suất từ 5kW đến 7,5kW) kiểu capsul và  máy bơm hướng trục trục đứng dùng động cơ diezen công suất 20 mã lực có thể di động được phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và chống ngập cục bộ.

- Hoàn thiện được công nghệ thiết kế, chế tạo, quy trình lắp đặt và vận hành máy bơm chìm-động cơ điện chìm (trục đứng và trục ngang) kiểu capsul công suất từ 5kW đến 7,5kW đặt cố định hoặc di động.

- Hoàn thiện được công nghệ thiết kế, chế tạo, quy trình lắp đặt và vận hành máy bơm hướng trục trục đứng dùng động cơ diezen công suất 20 mã lực có thể di động được.

- Hướng dẫn, bản vẽ thiết kế, chế tạo, quy trình lắp đặt và vận hành máy bơm chìm-động cơ điện chìm (trục đứng và trục ngang) công suất từ 5kW đến 7,5kW đặt cố định hoặc di động (gồm cả hệ thống công trình trạm).

- Hướng dẫn, bản vẽ thiết kế, chế tạo, quy trình lắp đặt và vận hành máy bơm chìm hướng trục trục đứng kiểu capsul dùng động cơ diezen công suất 20 mã lực có thể di động được (gồm cả hệ thống công trình trạm).

- Đào tạo, chuyển giao cho cán bộ kỹ thuật, quản lý vận hành sử dụng thiết bị.

- Chế tạo, cung cấp (bán được) ít nhất 04 tổ máy bơm chìm-động cơ điện chìm (dạng capsul) công suất từ 5kW đến 7,5kW trục đứng hoặc trục ngang (cố định, di động) và 02 tổ máy bơm hướng trục trục đứng dùng động cơ diezen công suất 20 mã lực có thể di động được.

2012-2013

Trung tâm NC, tư vấn Cơ điện và Xây dựng, Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng NN và Thuỷ lợi.

 

 

17.   

Hoàn thiện công nghệ  ABR để xử lý và tái sử dụng nước thải phục vụ tưới cho cây trồng.

 

Hoàn thiện được công nghệ ABR (thiết kế, thi công và vận hành) phù hợp với điều kiện Việt Nam

 

- Báo cáo đánh giá nhu cầu, khả năng ứng dụng công nghệ để xử lý nước thải - tái sử dụng để tưới cho nông nghiệp.

- Hướng dẫn thiết kế, thi công và vận hành công nghệ ABR xử lý và tái sử dụng nước thải phục vụ tưới cho cây trồng.

- Áp dụng vào ít nhất 03 mô hình thử nghiệm với quy mô khác nhau, công suất xử lý và tái sử dụng nước thải tối thiểu 100m3/ngày đêm phục vụ tưới cho cây trồng

2012-2013

Viện KH Thuỷ lợi Việt Nam

 

 

18.   

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực ở Đồng bằng sông Cửu Long

Hoàn thiện được công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công kết cấu cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực.

- Hướng dẫn, bản vẽ thiết kế, chế tạo, thi công và duy tu bảo dưỡng cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực (cống kết hợp giao thông nông thôn H5¸H8, cống kết hợp giao thông cơ giới H13¸H30, cống không kết hợp giao thông... );

- Hệ thống thiết bị, khuôn mẫu dùng chế tạo một số hạng mục chính của cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực.

- Áp dụng thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực vào ít nhất 2 công trình với quy mô Bc = 3¸15m, H=3¸5m.

2012-2013

Viện KHTLMN, Viện KHTLVN

 

 

G.

Lâm nghiệp

 

 

 

 

19.   

 

Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình chế biến quả hồi khô và tinh dầu hồi đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu

 

 

 

- Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chưng cất tinh dầu hồi

- Chuyển giao cho sản xuất

 

- Quy trình công nghệ xử lý chất diệp lục của quả Hồi tươi và thiết kế chế tạo thiết bị để xử lý  được hoàn thiện.

- Quy trình công nghệ sấy quả theo phương thức gián tiếp và thiết kế chế tạo thiết bị sấy.công suất 1.500kg quả tươi /mẻ được hoàn thiện.

- Quy trình công nghệ chưng cất tinh dầu hồi được hoàn thiện

- Hệ thống thiết bị chưng cất với công suất 1.500kg/mẻ với trang bị nồi sinh hơi nước kèm theo được thiết kế và chế tạo

- Hệ thống thiết bị bổ sung thiết bị cán dập qủa hồi (cung cấp cho chưng cất) được thiết kế chế tạo

- 50 lít tinh dầu Hồi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu

- Chuyển giao cho một số cơ sở sản xuất tinh dầu Hồi

 

2012-2013

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

[Trở về] [Đầu trang]

Địa chỉ liên hệ

 

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà WHITE FRAME HOUSE, ĐÌNH VĨ, YÊN THƯỜNG, GIA LÂM, HÀ NỘI

1. Đường dây nóng Line 1:

- Mobile: 0904.76 76 21

- Email: phunnuoc@gmail.com

2. Đường dây nóng Line 2:

- Mobile: 0904.76 76 21

- Email: phunnuoc@gmail.com

- Website: phunnuoc.com.vn

________________________________

ADDRESS: 1ST FLOOR WHITE FRAME HOUSE, DINH VI, YEN THUONG, GIA LAM, HA NOI

1. Hot Line 1:

- Mobile: 0904. 76 76 21

- Email: phunnuoc@gmail.com

2. Hot Line 2:

- Mobile: 0916. 157 069

- Email: phunnuoc@gmail.com

- Website: phunnuoc.com.vn

_________________________________

Tags: đài phun nước, vòi phun nước, thiết bị phun nước, đèn led dưới nước

_________________________________

có thể bạn quan tâm: đài phun nước, vòi phun nước, thiết bị phun nước, đèn led dưới nước

 

 

Allbum ảnh
Thống kê truy cập
Online:  0
Hôm nay :  
Hôm qua :  
Tổng: